Výzva I programu podpory Úspory energie – aktivita Energeticky efektivní budovy - T-Power.cz

Výzva I programu podpory Úspory energie – aktivita Energeticky efektivní budovy

Úspory energie – aktivita Energeticky efektivní budovy

“ Prioritní osa operačního programu PO-3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“
Investiční priorita
Investiční priorita 4b, Podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v podnicích Specifický cíl operačního programu SC 3.2 „Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru“ Pořadové číslo výzvy programu podpory Číslo výzvy dle MS2014+
Výzva I
01_17_099 Druh výzvy
Kolová Synergické vazby výzvy
Tato výzva nezakládá synergické vazby s výzvami jiných operačních programů. Výzva je komplementární s II. výzvou Nemovitosti (vazba Úspory energie a rekonstrukce podnikatelských nemovitostí); OP ŽP, IROP, OP PPR, PRV a OP R (vazba Úspory energie); programem Efekt MPO a komunitárním programem Horizont 2020.
Model hodnocení Jednokolový
Datum vyhlášení výzvy Datum zpřístupnění žádosti o podporu v MS 30. 6. 2017
30. 6. 2017 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu
17. 7. 2017 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu
17. 11. 2017 (23:59:59) Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace
Doba realizace projektu nesmí překročit 3 roky od data přijatelnosti projektu, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 3. 2021, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak.
Plánovaná alokace výzvy 100 000 000 Kč
Podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně do výše 20 % alokace na tuto výzvu. V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů může Řídicí orgán OP PIK alokaci na tuto výzvu adekvátně navýšit. Řídicí orgán může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o podporu, nejdříve však po 14 dnech od zahájení příjmu žádostí o podporu Typ podporovaných operací Individuální projekt
Podporovanými aktivitami jsou:
a) Podpora výstavby nových energeticky efektivních budov,
b) podpora výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů
3.2 Podporovanými aktivitami nejsou:
a) Komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace,
b) výzkumné, vývojové a pilotní projekty,
c) rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov,
d) budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou nižší, než 18°C
e) budovy sloužící pro zemědělskou výrobu
f) budovy, přístavby a nástavby, kde součtová plocha navazujících konstrukcí na přilehlé vytápěné, temperované budovy nebo zóny, je větší, nežli součtová plocha konstrukcí, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina nebo vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru1
1 Vychází ze zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
3
g) podporovanými budovami nejsou budovy s průměrnými tepelnými zisky od vnitřního vybavení většími než 5 W/m2 celkové vnitřní podlahové plochy

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední i velké podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • max. míra podpory: malý podnik 80% ZV, střední podnik 70% ZV, velký podnik 60% ZV
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 tis. Kč a maximálně do výše 200 tis. €
 • maximální absolutní výše dotace na dokumentaci pro provedení stavby – DPS (jejíž součástí je průkaz energetické náročnosti budovy) a DPS činí 350 tis. Kč a současně maximálně 2 % celkových investičních nákladů na stavbu

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • podpora výstavby nových energeticky efektivních budov,
 • podpora výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • průkaz energetické náročnosti budovy
 • technický dozor investora
 • Blower Door Test

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
 • nejsou podporovány aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů
 • nepodporuje se rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov
 • nepodporují se budovy sloužící pro zemědělskou výrobu
 • v rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 10 žádostí o dotaci
 • budova musí plnit parametry téměř nulové budovy podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů musí být min 5 % z celkové dodané energie
 • projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie

Systém sběru žádostí:

 • kolový


Kontakujte nás a rádi Vám poradíme

V případě dotazů se Vám budou naši odborníci rádi věnovat.

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.