Obchodní podmínky - T-Power.cz

Obchodní podmínky

Přečtěte si podmínky prodeje, potvrzením objednávky s podmínkami souhlasíte.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod a velkoobchod

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím obchodu značky T-Power umístěného na webovém rozhraní T-Power.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi společností

Silver Planet s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 03341690

DIČ: CZ03541690

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 233337

Adresa  pro doručování, sklad a reklamace: Silver Planet s.r.o., Rybná 716/24, 11000 Praha 1

Telefonní číslo: 0420774608533

Kontaktní e-mail: reklamace@T-Power.cz

jako prodávajícím

a podnikatelem či právnickou osobou

jako kupujícím

(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).

Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní smlouvy o prodeji zboží či další smlouvy zde uvedené (dále společně jen jako „smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní.

Ustanovení obchodních podmínek jsou v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Podmínkami užití webového rozhraní a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Nákup na webovém rozhraní je určen pouze pro podnikatele (fyzické či právnické osoby). Pro uskutečnění nákupu je nutné, aby se kupující registroval na webovém rozhraní (podmínky registrace se řídí Podmínkami užití webového rozhraní) a kontaktoval prodávajícího na jeho kontaktním e-mailu s informacemi o podnikatelské činnosti kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo dle vlastní úvahy rozhodnout, zda umožní kupujícímu nákup nebo nikoliv.

Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí.

Objednávka a uzavření smlouvy

Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující podal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím.

Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového formuláře dostupného na webovém rozraní, nebo prostřednictvím telefonické či e-mailové komunikace. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Kupující je povinen na výzvu prodávajícího prokázat, že je v době odeslání objednávky podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail prodávajícího.

Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude kupujícím uhrazena celá kupní cena.

V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50 % z ceny zboží.

Dodací podmínky

Doba dodání závisí na aktuální dostupnosti zboží. Orientační doba dodání je uvedena na webovém rozhraní nebo ji lze zjistit dotazem u prodávajícího.

Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou zejména návody k použití, certifikáty a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy, a to buď vlastní dopravou, nebo smluvním dopravcem. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu prodávajícího nebo dopravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit prodávajícímu nebo dopravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.

Nepřevzetím zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši.

Platební podmínky

Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu pouze bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího;

Nebereme platby kartou a v hotovosti.

Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží společně s dodacím listem.

Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.

V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků kupujícího.

Platba zboží je možná v českých korunách (CZK) nebo v jiné měně uvedené na webovém rozhraní.

Odstoupení od smlouvy

Je možné pouze za níže vyjmenovaných podmínek.

Jelikož výrobky uvedené na webovém rozhraní jsou zakázkově vyráběné na přímý požadavek (objednávku) kupujícího. Při zrušení objednávky kupující bere na vědomí, náhradu 100% nákladů prodávajícímu spojených s objednaným nevyzvednutým zbožím.

Kupující bere na vědomí, že v případě zrušení objednávky propadá jeho předběžná platba ve 100% z objednávky a bude sloužit na náhradu nákladů výroby. Náhrada nákladů, dopravy a škody ze zisku prodávajícímu tím není dotčena.

Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 2 týdny.

Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.

Práva z vadného plnění

Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí níže uvedenými pravidly a dále § 2099 až 2117 občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. Práva kupujícího z vadného plnění zakládá pouze vada, kterou zboží mělo při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví i později. Záruka za jakost není prodávajícím poskytována.

Prodávající dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v důsledku porušení povinnosti prodávajícího.

Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:

odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

odstranění vady opravou věci;

přiměřená sleva z kupní ceny; nebo

odstoupení od smlouvy.

Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:

odstranění vady; nebo

přiměřená sleva z kupní ceny.

Kupující je povinen oznámit zvolený způsob odstranění vady spolu s reklamací zboží, jinak má pouze nárok na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Existence vady nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit celou kupní cenu.

Vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne, kdy vadu zjistí (v případě zjevných vad do tří pracovních dnů od přechodu nebezpečí škody na věci). Neoznámí-li kupující vadu věci včas, ztrácí nárok na práva z vadného plnění.

Reklamované zboží je kupující povinen doručit prodávajícímu na kontaktní adresu. Zboží zasílané na dobírku prodávající nepřebírá. Zboží musí být řádně zabalené tak, aby nedošlo k jeho poškození či z ničení. Ke zboží musí být přiložen doklad o koupi zboží, popis vady a návrh na způsob řešení reklamace.

Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

uchovávat jako důvěrné;

neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;

nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;

nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu prodávajícím.

 

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem (s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží).

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

EET

Na webovém rozhraní www.t-power.cz  přijímáme pouze platbu převodem na účet. Z této pozice se nás nedotýká elektronická evidence tržeb.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18.4.2017.

T-Power – jdeme svou cestou

Chci domluvit konzultaci

Formulář byl odeslán, děkujeme.Kontakujte nás a rádi Vám poradíme

V případě dotazů se Vám budou naši odborníci rádi věnovat.

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.