Nová výzva OPPIK Úspory energie - výzva II - T-Power.cz

Nová výzva OPPIK Úspory energie – výzva II

Dle našich informací bude tato výzva vypsána 2. – 3. ledna 2018 a bude platit do 30. dubna 2018.

Pro podrobnější informace na jaké aktivity je možné žádat přikládáme

                Výzva II – VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH  VÝDAJŮ

Program Úspory energie sleduje tyto aktivity:

a) Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických

hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti,

b) zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně

příslušného softwaru související se zavedení systému managementu hospodaření s energií

podle ČSN EN ISO 50001 2,

1 Úřední věstník EU, L 187, 26. 6. 2014, str. 1- 84.

2 Žadatel se zaváže, že nejpozději od začátku monitorovacího období (před poslední žádostí o platbu) bude mít

implementován systém managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001. Tento systém bude

certifikován akreditovanou osobou podle české harmonizované normy upravující systém managementu

hospodaření s energií. Implementace tohoto systému bude nutná po celou dobu udržitelnosti projektu.

c) modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí

ke zvýšení její účinnosti,

d) modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady

zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod

(LED),

e) realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru

(zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření

mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s

rekuperací odpadního tepla),

f) využití odpadní energie ve výrobních procesech,

g) snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických

procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu

vedoucí ke zvýšení její účinnosti,

h) instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla

a fotovoltaické systémy3),

i) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní

spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky4.

Obecné vlastnosti Způsobilých výdajů:

♣ Časové hledisko ZV – za způsobilý výdaj lze považovat výdaj, který vznikl po datu přijatelnosti

projektu (den podání žádosti o podporu).

♣ „Zahájením prací“ se rozumí buď zahájení stavebních prací v rámci investice, nebo první právně

vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává

nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve. Za zahájení prací se nepovažují nákup

pozemků a přípravné práce, jako je získání povolení a zpracování studií proveditelnosti. V

případě převzetí se „zahájením prací“ rozumí okamžik, kdy je pořízen majetek přímo související

s pořízenou provozovnou.

♣ Účel ZV – každý způsobilý výdaj musí být prokazatelně nezbytný pro realizaci projektu a mít

přímý vztah k projektu.

♣ ZV – musí být před proplacením prokazatelně zaplaceny příjemcem podpory, není-li stanoveno

jinak,

♣ ZV – musí být doloženy průkaznými doklady, uhrazeny dodavatelům, majetek nelze pořizovat

aktivací.

♣ Způsobilé výdaje musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění

a účelu a musejí být vynaloženy v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

3 Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 1 MWp , který musí být umístěn na střešní

konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru

nemovitostí.

4 Maximální roční výroba elektřiny z vysokoúčinné KVET by neměla být vyšší než roční spotřeba elektřiny

příslušného podniku. Vyrobené teplo by mělo být primárně určené pro vlastní spotřebu podniku.

V RÁMCI TÉTO VÝZVY JSOU ZA ZV POVAŽOVÁNY:

1. Projektová dokumentace stavby

Externě nakupované služby projektantů při tvorbě dokumentace – V rámci této výzvy je ZV pouze:

a) DSP – Dokumentace pro stavební povolení – na jejím základě bude vydáno povolení ke

stavbě, vypracovává se v náležitostech stanovených přílohou č. 1 vyhlášky 499/2006 Sb.

Objednavatelem je investor. DOS – Dokumentace pro ohlášení stavby v případě, že není nutné

stavební povolení, je dle požadavku vyhlášky 499/2006 Sb. obsahově identická s dokumentací

pro stavební povolení.

b) DPS – Dokumentace pro provedení stavby – podklad pro provedení (realizaci) stavby,

univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele.

Objednavatelem je investor.

c) RDS – Realizační dokumentace stavby – podklad pro provedení (realizaci) stavby upravena

pro dodavatele stavby, dle jeho řešení, technologie a zpracování. Objednavatelem je investor

nebo dodavatel.

d) SKP nebo DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby – zachycení konečného

stavu stavby

Náklady na projektovou dokumentaci jsou stanoveny maximálně na 5% nákladů položkového rozpočtu.

2. Inženýrské sítě

Výdaje při modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla.

3. Rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb

Pořizovací cena technického zhodnocení budov, které zahrnuje rekonstrukce nebo modernizace.

Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických

parametrů. Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. V rámci této

položky nejsou způsobilé výdaje, které mají charakter oprav a běžné údržby. Výdaje na technické

zhodnocení budov musí být v účetnictví vedeny jako výdaje na dlouhodobý hmotný majetek.

Příklad z praxe:

a) Výměna oken, zlepšování tepelně technických vlastností budov, rekonstrukce otopného systému

apod.

4. Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady (ostatní náklady související s prováděním stavebních prací) uvedené

v položkovém rozpočtu jsou způsobilé max. do výše 5% nákladů položkového rozpočtu.

5. Ostatní stroje a zařízení včetně řídícího SW

Pořizovací cena nových (v případě náhrady původního stroje) a tech. zhodnocení stávajících strojů a

zařízení nezbytných k průmyslové výrobě nebo poskytování služeb zahrnované i nezahrnované do

pořizovací ceny stavby.

Příklad z praxe:

Nákup technologického vybavení, výrobních strojů a zařízení včetně jejich souborů (vč. sítí).

6. Náklady na zpracování energetického posudku

Zpracovaném podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném

znění, zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku, ve

znění vyhlášky č.309/2016 Sb.

7. Inženýrská činnost ve výstavbě

Externě nakupované služby autorizovaných fyzických a právnických osob dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Náklady na inženýrskou činnost ve výstavbě jsou stanoveny maximálně na 5% nákladů položkového rozpočtu.

ZPŮSOBILÝMI VÝDAJI NEJSOU:

♣ Nákup pozemku a staveb

♣ Úprava pozemků

♣ Novostavby

♣ Přístavby a nástavby stávajících budov

♣ Povinná publicita projektu

♣ Příprava, zavedení a certifikace energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001

♣ Rozpočtová rezerva

♣ Před-projektová příprava a dokumentace (např. studie proveditelnosti)

♣ Výdaje na nákup použitých strojů, zařízení a náhradních dílů. U nově instalovaných

komponent se musí jednat o první uvedení do provozu (tj. zařízení dosud nebylo předmětem

odpisu).

♣ DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH

♣ Splátky půjček a úvěrů

♣ Sankce a penále

♣ Náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní

a správní poplatky

♣ Náklady na výběrové řízení včetně dokumentace pro zadání stavby v rozsahu stanoveném

vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj

♣ Termoregulační ventily (s ohledem na povinnost dle znění zákona č. 406/2000 Sb. o

hospodaření energií v platném znění)

OSTATNÍ:

Způsobilost nákladů na střechy, střešní krytiny

V projektech úspor energie jsou náklady střech, střešních krytin způsobilé k proplacení pouze v

případech, kdy je izolace neoddělitelnou součástí střechy – střešní konstrukce a tím je zcela zřejmý její

význam z pohledu úspory energie.Kontakujte nás a rádi Vám poradíme

V případě dotazů se Vám budou naši odborníci rádi věnovat.

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.