MZP-OPZP-Energetické úspory - T-Power.cz

MZP-OPZP-Energetické úspory

Snížíme Energetickou náročnost na Vašem úřadě, na Vaší škole nebo školce

Prioritní osa 5: Energetické úspory

Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

Typy podporovaných projektů a aktivit v našem oboru

V rámci specifického cíle nemohou být podporovány opatření realizované v bytových a rodinných domech.

V rámci renovace budov definovaných Zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění jako kulturní památka nebo budov, které nejsou kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (dále jen „památkově chráněné budovy“) budou podporovány rovněž dílčí aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy bez ohledu na dosažení parametrů pro celkovou energetickou náročnost budovy dle příslušných norem.

Podpora bude poskytována zejména na opatření s delší ekonomickou návratností, tj. především zateplení objektů. Pouhé zateplení objektu však není dostatečné pro optimální snížení spotřeby energie. Klíčová je rovněž následná péče o správné vytápění objektů a renovace souvisejících technologických zařízení, zejména zdrojů tepla a regulačních systémů. Tato opatření s kratší dobou návratnosti je vhodné realizovat jinými finančními nástroji, případně prostřednictvím metody EPC.

Úvěr na kofinancování projektu

Žadatelé o dotaci mohou rovněž využít souběžnou výzvu z Národního programu Životní prostředí (NPŽP), která nabízí zvýhodněné úvěry na kofinancování projektů podpořených 70. výzvou OPŽP. Příjemci dotací z OPŽP mohou díky ní pokrýt až sto procent celkových způsobilých výdajů na jimi realizovaný projekt. Roční úroková míra u úvěru je stanovena fixně na 0,45 procenta bez dalších poplatků. Maximální délka splatnosti úvěru je 10 let, přičemž bude umožněn odklad splátek až do 12 měsíců po realizaci projektu. Na zvýhodněné úvěry je z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR vyčleněno půl miliardy korun.

Podmínky úvěru

Zvýhodněné půjčky poskytuje SFŽP ČR podle nových podmínek stanovených Směrnicí MŽP č. 5/2016. Současně jsou novelizovány ve prospěch žadatelů i Pokyny pro zajištění pohledávek SFŽP.

O půjčku v rámci výzvy č. 2/2016 PU mohou žádat příjemci podpory z OPŽP, ze specifického cíle 1. 1 Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových vod a specifického cíle 1. 2 Zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství.

O půjčku v rámci výzvy č. 3/2016 PU mohou žádat příjemci podpory z OPŽP, ze specifického cíle 5. 1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v rámci OPŽP.

Žádat o půjčku je možné od 17. října 2016 až do 31. prosince 2018. Na obě výzvy je alokováno shodně po 500 milionech korun.

Dnem zahájení příjmu žádostí podle výzvy č. 2/2016 PU a 3/2016 PU bude zároveň ukončen příjem žádostí v Národním programu Životní prostředí pro výzvy č. 7/2015 a 8/2015. Příjemci, kterým byla schválena půjčka v rámci výzev č. 7/2015 a 8/2015, jsou oprávněni k podání žádosti o změnu podmínek poskytnutí půjčky na výhodnější parametry výzvy č. 2/2016 PU a 3/2016 v režimu Směrnice MŽP č. 5/2016 PU.

 

 

NAŠI SPECIALISTÉ VÁM KOMPLETNĚ ZPRACUJÍ VAŠE ŽÁDOSTI ZDARMA. POMŮŽEME VÁM S VAŠIMI PLÁNY OD MYŠLENKY PO REALIZACI.

T-Power – jdeme svou cestou

 

Chci domluvit konzultaci

Formulář byl odeslán, děkujeme.Kontakujte nás a rádi Vám poradíme

V případě dotazů se Vám budou naši odborníci rádi věnovat.

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.